Les condicions següents per a la realització de la donació contenen la informació prèvia a la donació que es pretén realitzar a la ASSOCIACIÓ EL MÓN DE LA TELE (d'ara endavant L'ASSOCIACIÓ).

Objecte:

Aquestes condicions regulen el procés de donació a través del web elmondelatele.cat, propietat de L'ASSOCIACIÓ,  que voluntàriament desitgen realitzar els donants que prèviament hagin emplenant el corresponent formulari, amb les dades necessàries per poder dur a terme la relació entre L'ASSOCIACIÓ i els donants, i que hagin prestat el seu consentiment i acceptació plena, sense cap reserva, de totes i cadascuna de les condicions publicades per L'ASSOCIACIÓ en cada moment en què l'usuari accedeixi al referit lloc web. El donant haurà de llegir íntegrament les condicions cada vegada que vulgui fer una donació a través d'aquesta web. Les condicions s'aplicaran a totes les donacions que es vulguin fer a la web, regint les que estiguin vigents en el moment de fer cada donació.

Concepte i registre de donant:

S'entén per donant aquell que accedeixi a la web, que consigni les dades obligatòries que se sol·licitin i faci una donació seguint les corresponents instruccions del lloc web i hagi prestat prèviament el seu consentiment i acceptació plena amb aquestes condicions. L'ASSOCIACIÓ es reserva el dret de cancel·lar la donació si la informació subministrada es considera falsa o poc a veraç.

Condicions de la donació:

En fer una donació i ser acceptada per l'organització, El donant accepta que aquesta quantitat va ser lliurada amb caràcter irrevocable i va ser emprada per l'Entitat per al compliment dels fins socials establerts als seus Estatuts. 

Acceptació de les condicions establertes:

L'Usuari té accés, a qualsevol moment, a les instruccions d'utilització del lloc web, així com a la seva utilització i acceptació de la Web. Pel simple fet de navegar a través del lloc web i/o per la realització de qualsevol donació, el donant accepta, sense cap reserva, les instruccions de navegació i, en especial, totes i cadascuna de condicions d'ús, el seva Política de Privadesa, així com les condicions particulars que, si escau, regeixin la realització de donacions. En cas de disconformitat, l'usuari haurà de sortir tancant la web. En cas de cometre un error per part del donant en la introducció de les dades, aquest ho ha de comunicar a L'ASSOCIACIÓ a través del e-mail que apareix com a contacte a la web. El donant declara, sota la seva responsabilitat, que és major d'edat, ha llegit íntegrament les presents condicions particulars de les donacions ofertes per L'ASSOCIACIÓ; així com les instruccions i indicacions que, per al desplaçament o navegació pel lloc web esmentat, figuren en cadascuna de les pantalles que l'integren, acceptant-les plenament.

Com puc fer una donació?

El donant ha de seguir el següent procés:

  • Identificar-se emplenant el formulari de registre posat a la seva disposició.
  • Clicar al botó de fer la donació amb l'import fixe escollit (5€, 10€, 20€, 30€ o 50€) o l'import indicat personalment.
  • Escollir el sistema de pagament de la seva donació, que pot ser a través de targeta de crèdit o de dèbit.
  • Llegir i acceptar expressament les condicions aquí esmentades i clicar el botó "Donar".

Li garantim la màxima seguretat en el seu pagament i la confidencialitat de les dades. Totes les operacions de pagament es realitzen a través d'un servidor segur que garanteix la total confidencialitat de les dades de la targeta bancària. Aquestes dades viatgen encriptades en tot moment i només són conegudes pel banc autoritzador, sense que en cap moment es guardin en els nostres servidors.

Confirmació de donació:

Un cop efectuada la donació i en el termini més breu possible, L'ASSOCIACIÓ remetrà al donant l'acceptació de la donació realitzada, per correu electrònic al compte de correu electrònic que hagi introduït al formulari.

Garanties

En tractar-se d'una donació incondicional destinada als fins especificats en el botó de la donació, la realització de la mateixa no comporta el lliurament de cap producte o servei, ni cap dret de desistiment, segons estableix la Llei 7/1996, d'ordenació de Comerç Minorista i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Règim fiscal

Els donatius, donacions i aportacions realitzades per persones o societats a favor de l'ASSOCIACIÓ no donen dret a una deducció en la quota íntegra de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o a l'Impost sobre Societats.

L'ASSOCIACIÓ no enviarà al donant cap certificat de la seva aportació, a no ser que ens contacti i ho demani a través de correu electrònic, posant Nom i cognoms, DNI, aportació i data en què la va fer.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal recollides en el procés de donació en línia seran tractades d'acord amb el que estableix la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Cobertura geogràfica:

La cobertura geogràfica de les donacions no està limitada a cap territori. S'accepten donacions des de qualsevol lloc.

Horari de realització de donació:

El donant pot fer les seves donacions durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any des de qualsevol ordinador que tingui accés a Internet i compleixi els requisits tècnics especificats i través dels altres mitjans que es facilitin.

Legislació aplicable

En cas de conflictes d'interpretació i execució derivats de la donació serà d'aplicació la legislació espanyola vigent. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.