Termes i condicions del servei

  1. Objecte

Els següents termes i condicions fan referència al servei de subscripció de El Món de la Tele, de titularitat de Associació El Món de la Tele, que ofereix per mitjà de elmondelatele.cat. L'acceptació dels serveis comporta l'acceptació d'aquests termes i condicions.

El lloc web El Món de la Tele és de titularitat de Associació El Món de la Tele (en endavant L'Associació), amb NIF G72709314, domicili al carrer València, 37, de Barcelona (CP 08015), adreça electrònica hola@elmondelatele.cat i lloc web elmondelatele.cat.

Totes les operacions efectuades entre L'Associació i el client es regeixen per les següents condicions generals:

  1. Preus i pagament

Els preus de subscripció indicats al lloc web elmondelatele.cat (subscripció mensual) es detallen amb la inclusió de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). La tarifa escollida es renovarà automàticament al final de cada període.

Els preus inclouen els serveis següents:

– Accés total als articles del lloc web.

Per poder iniciar el procés de subscripció el Client ha d'accedir a Registre, emplenar les seves dades, escollir el tipus de subscripció que desitja (mensual) i efectuar el pagament a través de la passarel·la habilitada a l'efecte.

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV Virtual (Stripe) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de El Món de la Tele. Per a pagar es connectarà directament a la plataforma de pagament electrònic Stripe.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulentament o indeguda utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de L'Associació al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d'aquesta anul·lació.

  1. Contractació

En el moment de contractar el servei la persona usuària rebrà un correu electrònic, confirmant l'alta. Aquesta confirmació de la recepció constitueix l'acceptació de l'oferta contractual i conclou la contractació del servei de subscripció.

L'accés als continguts de pagament es gestionen de forma immediata a partir de la confirmació del pagament.

El Client pot donar-se de baixa en qualsevol moment. La baixa de la persona usuària es podrà sol·licitar per correu electrònic a hola@elmondelatele.cat, i serà efectiva un cop finalitzat el període de subscripció contractat.

  1. Dret de desistiment

El Client disposa d'un termini de 14 dies naturals, des del moment de confirmació de la seva subscripció, per desistir i deixar-la sense efecte, desistiment que es pot efectuar sense que s'hagin d'indicar els motius. Una vegada rebuda la sol·licitud de desistiment L'Associació procedirà al reintegrament de l'import abonat pel Client, reintegrament que s'efectuarà en un termini no superior a 30 dies i sense aplicar retenció.

  1. Reclamacions i resolució de conflictes

Les possibles reclamacions o sol·licituds d'aclariments relacionades amb les presents condicions s'hauran d'adreçar a l'adreça de correu electrònic hola@elmondelatele.cat.

De la mateixa manera, en compliment de l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, posem a la seva disposició el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mitjançant aquest enllaç les persones usuàries del lloc web podran accedir a la Plataforma Europea de Resolució de Conflictes en línia per demanar l'arbitratge en relació amb algun conflicte derivat de la prestació del servei obtingut mitjançant aquesta web, optant d'aquesta manera per la solució extrajudicial del conflicte. El fet d'informar sobre l'existència d'aquesta Plataforma Europea de Resolució de Conflictes no significa que L'Associació accepti en tots els casos aquest arbitratge. L'Associació no està adherit a cap entitat acreditada de resolució alternativa de litigis i, en el cas d'iniciar-se un procediment arbitral per una reclamació que no s'hagi pogut resoldre, podrà declinar participar en el procediment.

  1. Propietat intel·lectual

Els drets sobre els articles i altres continguts publicats a elmondelatele.cat corresponen als seus autors, i si és el cas altres persones que figuren com a coautors. La persona usuària no pot efectuar drets d'explotació (de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació) sense comptar amb l'autorització expressa i per escrit de L'Associació. Es poden utilitzar fragments per finalitats d'investigació i docència, sempre que aquest ús sigui proporcional a la finalitat i se citi tant l'autor com la font.

  1. Protecció de dades personals

Les dades que es proporcionen seran tractades per L'Associació, en qualitat de Responsable del tractament, amb la finalitat de portar un registre de les persones amb les que existeix relació atès que reben els seus serveis. Les dades es tractaran en compliment de la relació contractual (art. 6.1.b del Reglament general de protecció de dades). Les dades es podran comunicar a l'Administració Tributària. En qualsevol moment es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, sol·licitud de la limitació del tractament i portabilitat adreçant-se a Associació El Món de la Tele a través de correu electrònic a hola@elmondelatele.cat. Pot obtenir informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç.